Logo

Polityka Prywatności

I. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności TPR Tomasiczek SKA z siedzibą w Świdnicy (dalej TPR).
Polityka prywatności TPR Inwestycje (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Użytkowników wszystkich Serwisów.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do TPR Inwestycje lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek Dane Osobowe w związku ze zgłoszeniami na szkolenie, rekrutację, zapytaniami o ofertę itd. oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. Definicje

Administrator Danych Osobowych (Administrator) oznacza TPR Tomasiczek SKA z siedzibą w Świdnicy (dalej TPR) przy ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 18, 58-100 ŚWIDNICA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000583131, NIP: 8992748130, Regon: 022284078, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) willove.pl oraz www.tprinwestycje.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

A. Korzystanie z Serwisu i przetwarzanie Danych Osobowych
Twoje dane są przetwarzane, jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies albo innych podobnych technologii.
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
▪ przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie;
▪ przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, o ile Użytkownik wyraził zgodę na kontakt drogą elektroniczną;
▪ analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes TPR Inwestycje
polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
▪ wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu.

B. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych
Przesyłając zapytanie, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach TPR Inwestycje. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w niniejszej Polityce.

C. Formularze kontaktowe
Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

D. Cookies i ich rodzaje wykorzystywane w Serwisach
TPR Inwestycje oświadcza, że używa Cookies w swoich Serwisach. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

E. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
▪ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
▪ rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b. Zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie
▪ optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
▪ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
▪ tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [Administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

F. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

IV. Podanie Danych Osobowych

Podając Dane Osobowe w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez TPR Inwestycje w sposób opisany w niniejszej Polityce.

V. Prawa Użytkowników

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem ich przez TPR Inwestycje:
▪ dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
▪ usunięcia,
▪ ograniczenia przetwarzania,
▪ prawo do przenoszenia danych,
▪ prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
▪ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, wysyłając wiadomość na adres: info@willove.pl, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VI. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Twoje dane są przetwarzane, jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w Serwisie.
Dane Osobowe przekazane na zasadzie odrębnych zgód w celach marketingu będą przetwarzane przez okres 3 lat od czasu udzielenia zgody.
Dane osobowe Użytkownika przekazane w przez formularz kontaktowy bądź adres e-mail, będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania, chyba że udzielono zgody na dłuższy okres przetwarzania.
Administrator zastrzega, iż okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Użytkownikiem, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

VII. Zasady bezpieczeństwa

TPR Inwestycje wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników TPR Inwestycje.
TPR Inwestycje jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

VIII. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną Twoich danych osobowych prosimy kierować za pomocą poczty e-mail, na adres: info@willove.pl

IX. Zmiany Polityki

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.

Niniejsza Polityka obowiązuje od 23 października 2019 r.